Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Audity jazykových znalostí

Audity jazykových znalostí

Před zahájením každého kurzu provádíme ZDARMA audit jazykových znalostí a na základě zjištěných výsledků připravíme návrh rozdělení studentů do kurzů.
Aby bylo dosaženo stanoveného cíle, dohlížíme v průběhu studia na příslušný pokrok, aktuální úroveň a navrhujeme další postup při výuce.
Hodnocení provádíme zařazením dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, písemně a graficky.
Pravidelné sledování pokroku za stanovené období umožňuje dohled nad efektivitou finančních prostředků, které vynakládáte na jazykové vzdělávání.

Nezávislý jazykový audit

Nezávislý jazykový audit vám umožní zjistit Vaše aktuální znalosti jazyka, aktuální znalosti jazyka Vašich zaměstnanců, nových kandidátů na rozličné pracovní pozice ve Vaší firmě, Vašich dětí, žáků nebo studentů a schopnosti jej používat. Pomůže posoudit, zda je stávající výuka efektivní a finanční prostředky správně investované.
Zaručíme Vám 100% objektivní písemný výstup, který odhalí Vaše silné a slabé stránky. Pomůže Vám při správné volbě dalšího postupu studia, v další motivaci a jeho výsledky je možné souborně prezentovat v jazykovém pasu, který Vám ZDARMA zajistíme.
Testy čerpají z reálných životních situací, komplexně hodnotí dovednosti v cizím jazyce, zkoušené motivují k vyšším výkonům a dalšímu studiu. Zároveň však nevyžadují účast v žádném speciálním přípravném kurzu ani používání konkrétních učebnic. Nezávislí zkoušející hodnotí Vaše jazykové kompetence. 

A/ Zkoušky s důrazem na komplexní komunikaci:

Zkoušky tvoří dvě části. První část je písemná a zkouší se v ní porozumění slyšenému anebo čtenému textu a schopnost psaní. Druhá část prověřuje znalosti a schopnosti při ústním vyjadřování v cizím jazyce. Zkouška je zaměřená především na komunikaci, přičemž zkoušející hodnotí při jazykovém projevu i gramatické jevy. Rozhovory jsou moderované. Důraz je kladen na skutečné situace, se kterými se zkoušení mohou sami setkat ve skutečném osobním a profesním životě.
Zhodnocení znalostí zkoušeného je naprosto objektivní. Pokud zkoušený dobře ovládá gramatiku, ale nedokáže ji použít ve svém projevu, nelze tuto skutečnost před zkoušejícím skrýt. Jedná se o velmi náročnou individuální zkoušku s odpovídajícím výstupem a vysokými požadavky kladenými na kvalitu zkoušejícího.

Minimální čas trvání zkoušky u jednoho zkoušeného

Poslech

Rozhovor

Čtení a psaní

Celkem

 30

 50

 40

 120 (2 hodiny)

B/ Zkoušky se zhodnocením všech jazykových dovedností:

Zaměřené na poslech, gramatiku, slovní zásobu, písemný a ústní projev. Používáme PC interaktivní test, který je následně doplněn písemným testem. Test nabízí každému studentovi jiné otázky, testuje poslech, čtení, slovní zásobu a mluvnici. Jedná se o nejmodernější způsob přezkoušení, test je interaktivní a „přizpůsobuje“ se obtížností otázek zkoušenému, podle toho, zda odpovídá správně nebo špatně. Test je doplněn zkouškou psaného a mluveného projevu zkoušeného.

Minimální čas trvání zkoušky jednoho zkoušeného

Test

Poslech

Rozhovor

Čtení a psaní

Celkem

20

 10

 15

 15

 60 (1 hodina)


vandrshop.cz
seo-servis.cz